Ben Sirimanna

  1. Anna Balan Sanda (Kundalakeshi) (with Trilicia Gunawardena)
  2. Kalu Gang Sanda (Kundalakeshi) (with Trilicia Gunawardena)
  3. Premayen Manaranjitha (???) (with Trilicia Gunawardena)
  4. Yaadekaya Ratha (Drama: Kundalakeshi) (with Trilicia Gunawardena)

Back to InfoLanka